Disclaimer

Disclaimer van KamersUtrecht

KamersUtrecht is niet aansprakelijk voor de inhoud van KamersUtrecht, noch van websites die op enigerlei wijze met KamersUtrecht zijn verbonden. KamersUtrecht is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op KamersUtrecht beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.

KamersUtrecht is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via KamersUtrecht worden aangeboden. KamersUtrecht garandeert niet dat de op KamersUtrecht aangeboden informatie en materiaal up-to-date, compleet en/of accuraat is.

KamersUtrecht garandeert ook niet dat de op KamersUtrecht aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. KamersUtrecht garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in KamersUtrecht hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u contact met ons op te nemen en stuur uw bevinding naar info@huurwoningennederland.nl.

KamersUtrecht is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan KamersUtrecht. U vrijwaart KamersUtrecht voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de overeenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website KamersUtrecht.